Pagina in Romana This Page in English Cette page au Francais Universitatea din Craiova

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina
Despre proiect
Activitatile si rezultatele proiectului
Graficul activitatilor proiectului
Managementul proiectului si echipa de implementare a proiectului
Newsletter
Galerie Foto
Mass-media
Revista electronica doctorala
Utile
Contact
Pagina Universitatii

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


 
 

Despre proiect


Care sunt obiectivele proiectului ?

Proiectul depus, intitulat “Creşterea atractivităţii, calităţii şi eficienţei studiilor universitare de doctorat prin acordarea de burse doctorale” are drept obiectiv general îmbunătăţirea gradului de formare a viitorilor cercetători cu ajutorul implementării eficiente a ciclului de studii universitare de doctorat, ceea ce va genera o creştere implicită a calităţii cercetării şi a învăţământului superior românesc.

Acest obiectiv general al proiectului urmează a se realiza prin implementarea următoarelor obiective specifice :

  1. Creşterea gradului de conştientizare şi sporirea interesului pentru participarea la ciclul de studii universitare de doctorat în domeniile de cercetare prioritare prevăzute de Strategia Naţională pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013. Proiectul nostru este cu atât mai important cu cât acoperă 21 de domenii de cercetare prioritare : Matematică; Fizică; Chimie; Filologie; Istorie; Drept; Economie; Cibernetică şi statistică; Finanţe; Contabilitate; Economie şi afaceri internaţionale; Management; Agronomie; Horticultură; Inginerie mecanică; Inginerie electrică; Inginerie energetică; Ingineria materialelor; Inginerie industrială; Ingineria sistemelor; Calculatoare şi tehnologia informaţiei.
  2. Sporirea atractivităţii şi a componentei motivaţionale pentru îmbrăţişarea unei cariere în cercetare prin sprijinirea financiară, logistică şi ştiinţifică a unui număr de 52 de doctoranzi cu frecvenţă înmatriculaţi în anul I de studii universitare de doctorat 2008/2009 şi care vor beneficia de suportul ştiinţific al unui număr important de conducători de doctorat dintre cei 102 conducători de doctorat din cadrul universităţii noastre.
  3. Sporirea gradului de mobilitate internaţională a doctoranzilor. Un număr semnificativ dintre cei 52 de doctoranzi vor beneficia în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat de mobilităţi academice (130 de luni de stagii de cercetare în cadrul unor universităţi europene de prestigiu), având ca finalitate creşterea calitativă a pregătirii acestora.


În ce constă importanţa şi necesitatea proiectului ?

Importanţa ciclului de studii universitare de doctorat pentru procesul cercetării fundamentale rezidă din elementul de specificitate al acestora raportat la celelalte cicluri de învăţămant propuse prin Declaraţia de la Bologna. Dezideratul transformării economiei europene într-o economie bazată pe cunoaştere poate fi atins numai dacă în cadrul universităţilor vor fi formaţi cercetători de nivel european şi internaţional cu ajutorul programelor doctorale moderne. Ţinta politicilor comunitare este aceea de a forma cercetători de valoare prin promovarea standardelor de excelenţă în domeniul cercetării doctorale. Acest obiectiv poate fi atins numai prin iniţierea unui mediu de cercetare de nivel înalt caracterizat de factori de mobilitate, eficienţă, complementaritate şi care să promoveze cercetarea interdisciplinară şi strategiile de diversitate culturală.

Prin proiectul nostru promovăm la nivel instituţional, în cadrul universităţii noastre, cercetarea fundamentală şi formarea unor cercetători (doctoranzi şi viitori doctori) valoroşi ale căror activităţi vor fi caracterizate de creativitate, spirit inovator şi implementare tehnologică a rezultatelor cercetării. Proiectul nostru va acţiona ca o interfaţă între mediul educaţional (unde se va urmări promovarea cercetării şi formarea doctorală de nivel european) şi mediul concurenţial (unde vor fi implementate rezultatele cercetării pentru ca societatea să poată progresa pe baza parametrilor de cunoaştere). Implementând activităţile proiectului nostru în cadrul studiilor doctorale pe care le desfăşuram, vom face ca aportul nostru la îndeplinirea obiectivelor strategiei de la Lisabona să fie unul semnificativ.

Necesitatea implementării proiectului rezultă şi din nevoia de a creşte gradul de mobilitate europeană şi internaţională a doctoranzilor/cercetătorilor români, asigurându-le acestora o pregătire de calitate cu ajutorul stagiilor din strainătate unde vor avea acces la resurse moderne de cercetare şi învăţare pe care ulterior le vor putea implementa în ţară. Aceste stagii vor fi efectuate atât la nivel de şcoli doctorale din universităţi, cât şi în cadrul centrelor de cercetare din diferitele ramuri ale industriei şi cunoaşterii, ceea ce va spori gradul de aplicabilitate a rezultatelor cercetării doctoranzilor implicaţi în acest proiect.

Proiectul promovează principiul egalităţii şi tratamentului egal dintre femei şi barbăţi, principiul egalităţii de şanse şi al nediscriminării indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.


Cui se adresează proiectul şi care sunt nevoile grupului ţintă propus ?

În cadrul proiectului, grupul-ţintă este format din 52 de doctoranzi ai universităţii, înmatriculaţi în anul I de studii universitare de doctorat 2008/2009 în 21 de domenii de cercetare prioritare.

Proiectul nostru identifică şi răspunde nevoii generale de formare a doctoranzilor ca viitori cercetători prin prin intermediul unor modalităţi diverse. Astfel, prin proiect se va asigura un sprijin financiar mai consistent doctoranzilor care să le permită participarea la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, stagii de cercetare interne şi transnaţionale prin acordarea lunară a unei burse de 1.850 lei/lună/doctorand. Pentru doctoranzii aflaţi în stagiu de doctorat în cotutelă cu universităţi europene sau centre de cercetare se va asigura o finanţare suplimentară a mobilităţilor în străinătate în cuantum de 3.700 lei/lună/doctorand.

De asemenea, sprijinul financiar va fi direcţionat şi către dezvoltarea şi întreţinerea unor baze de date privind programele doctorale şi accesul la informaţie de noutate în materia organizării de sesiuni ştintifice/acordare de burse şi subvenţii, precum şi către cumpărarea unui fond de carte şi reviste. Proiectul va da naştere unei baze de date ce va avea un caracter inovator şi va permite interconectarea tuturor doctoranzilor interesaţi, asigurând un flux extrem de rapid şi ieftin al circulaţiei informaţiei prin folosirea poştei electronice, a newsletter-urilor, crearea forum-urilor de specialitate şi accesul la site-uri dedicate. Această platformă va fi proiectată în ideea creşterii competitivităţii şi a accesului nediscriminatoriu la informaţie ştiinţifică de calitate. Va fi astfel facilitat accesul (prin simpla folosire a calculatorului, din orice loc dotat cu echipament corespunzator : computer şi acces la internet) la baza de date, fără a mai fi necesară deplasarea fizică, câştigându-se astfel timp şi resurse financiare de către fiecare doctorand în parte.

În acelaşi timp ne-am propus organizarea de module de formare având ca specific managementul cercetării şi elaborarea unor programe doctorale moderne, a unor materiale şi instrumente didactice care să folosească atuurile tehnologiei informaţiei - cost de distribuţie redus, interactivitate mare, circulaţie rapidă a informaţiei. Capacitarea doctoranzilor, valorizarea cercetărilor acestora (prin sprijin la publicare, facilitarea accesului la echipe de lucru, stabilirea de contacte, etc.) şi găsirea mijloacelor de sporire a atractivităţii domeniului de cercetare reprezintă, de asemenea, deziderate pentru echipa proiectului astfel încât, imediat după terminarea stagiilor doctorale, o mare parte dintre doctoranzi să rămână în sectorul cercetării.

În vederea creşterii gradului de circulaţie a informaţiei şi publicării şi valorizării rezultatelor cercetărilor doctoranzilor vom proceda la editarea şi publicarea unei reviste (în format electronic), precum şi la dezvoltarea şi încheierea unor parteneriate cu diferite instituţii publice/ organisme/ ong-uri.

Calitatea cercetării efectuate de către doctoranzi este fără îndoială, în contextul actual, dependentă de utilizarea şi accesul la mijloacele TIC, astfel încât, prin intermediul proiectului vom asigura dotarea fiecărui doctorand cu un notebook de care să se folosească pe tot parcursul stagiului doctoral, şi care îi va fi foarte util cu precădere în perioada mobilităţilor. Se va asigura astfel şi editarea în format electronic a tuturor cercetărilor doctorandului, care vor putea fi astfel mai uşor diseminate şi accesate de toţi cercetătorii.

Prin grupul-ţintă al celor 52 de doctoranzi, proiectul nostru propune întinerirea resurselor umane din cercetare şi înlăturarea strategiilor învechite şi contraproductive din domeniul cercetării; se va face deci o dublă înnoire: a resurselor umane şi a strategiilor din cercetare.

După perioada celor 3 ani estimăm că valoarea adaugată a proiectului va putea fi uşor cuantificată în sensul că vom putea observa formarea unui corp tânăr de cercetatori-experţi, cu apitudini şi mentalităţi europene în cercetare, cu aplecare spre inovare şi creativitate.


 

Copyright © Universitatea din Craiova. | Ultima actualizare: 02-03-2024 Cautare | Contact | Harta Site | Design

Facultatile Universitatii din Craiova:
Departamente, adrese de interes:
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Tineretului si Sportului Agentia Romana de Asigurare a Calitatii în Învatamantul Superior Portalul Uniunii Europene RoEduNet Proiecte strategice pentru Invatamantul Superior

Universitatea din Craiova

adresa: str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, Romania, cod postal: 200585
tel: +40 251 414398, fax: +40 251 411688

Universitatea din Craiova este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal, sub nr. 10883, avand ca scop declarat "gestionarea bazei de date a cursantilor".